0
  • U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

0
0

Algemene voorwaarden

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Als verkoper wordt verstaan DEMAZEEP, als koper de klant.

1. Iedere koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en de bepalingen ervan aanvaard te hebben. Behoudens schriftelijk vastgestelde en door ons uitdrukkelijk aangenomen afwijking, verzaakt de eventuele koper aan zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden door het feit dat hij ons een bestelling overmaakt.

2. De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

3. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

4. Offertes zijn nooit bindend en gelden slechts voor zover de voorgestelde goederen beschikbaar zijn op het ogenblik van de bestelling. De verkoper houdt zich ten allen tijde het recht voor om tot prijswijzigingen over te gaan.

5. De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

6. Om geldig te zijn moet elke klacht omtrent leveringen en diensten neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven,  zo niet worden de leveringen en prestaties geacht aanvaard te zijn.

7. De koper moet de goederen of hun defecte elementen bewaren met het oog op inspectie of aanwijzingen van de verkoper voor de terugzending ervan. In geen geval mag de koper de goederen zonder voorafgaande toestemming aan de verkoper terugzenden.

8. Extra kosten van spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper.

9.
a. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de ontvangst of afhaling van de goederen. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald.
b. De koper heeft niet het recht om betalingen uit te stellen of hierop kortingen te berekenen omwille van klachten, aanspraken of eisen tot schadeloosstellingen die niet erkend zijn door de leverancier.
c. Protest tegen opgestelde facturen wordt enkel aanvaard mits aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum.
d. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10. Het verzenden van de factuur geldt als ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van € 50 te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen

11. In afwijking van artikel 1583 BW blijft DEMAZEEP eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

12. De gegrondheid van het verzoek tot waarborg wordt aan de beoordeling van de verkoper of aan de fabrikant overgelaten. De gronden voor het verwerpen van het verzoek worden steeds meegedeeld. De eventuele onderzoekskosten en/of verzendkosten zijn ten laste van de klant.

13. De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de schade voortkomend uit onvoldoende onderhoud, normale slijtage, verkeerd gebruik, gebrek aan toezicht, reparatie of verandering uitgevoerd door een derde, alsook door toevallige feiten of door ongekende oorzaak.

14. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden onze goederen enkel gewaarborgd zoals door de fabrikant vastgesteld. Producten met verkoopwaarde onder de €10 hebben 14 dagen garantie. De waarborg is beperkt tot de herstelling of de vervanging van de defecte stukken. De te vervangen stukken moeten in de magazijnen van de verkoper teruggeleverd worden in originele verpakking, zo niet wordt de waarde ervan in rekening gebracht.

15. Geen enkele andere vergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook kan de verkoper worden aangerekend. De garantietermijn wordt niet verlengd in geval van herstelling of vervanging van de stukken gedurende de waarborgperiode. De waarborg voor een vervangen stuk wordt enkel verworven wanneer het door de verkoper of diens afgevaardigde werd geplaatst.

16. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

17. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Brugge voor zowel nationale als internationale transacties.